Regulamin konkursu 0
Regulamin konkursu

Regulamin Świątecznego Konkursu Fabryki Wieszaków Polwo 

Art. 1

 1. Organizatorem Świątecznego Konkursu Fabryki Wieszaków Polwo jest Fabryka Wieszaków Polwo Wiesław Kalinowski z siedzibą w Głuchowie 16A 87-140 Chełmża NIP 879-100-38-48 zwany dalej Organizatorem. Organizator jest też przyrzekającym nagrody. 
 2. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 17.12.2018 r. do 27.12.2018 r. do godz. 23:59. W tym czasie uczestnicy mogą zamieszczać komentarze z rozwiązaniem konkursowego zadania pod postem konkursowym. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.12.2018 r. 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

Art. 2

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy. Może wziąć w nim udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook. Uczestnik musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zaświadcza, że jest w posiadaniu pełni praw autorskich, osobistych i majątkowych, do publikowanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za tytułu publikacji przez uczestnika nieswoich materiałów. Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu, a gdyby poniósł szkodę, zobowiązuje się ją wyrównać. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.  

Art. 3 

 1. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na portalu Facebook. 
 2. Zadanie konkursowe brzmi: Wieszaki imienne to świetny pomysł na prezent nie tylko dla miłośnika mody. Komu z Waszych bliskich ofiarowalibyście taki upominek i dlaczego? 
 3. Datą zgłoszenia jest data opublikowania komentarza pod postem konkursowym na portalu Facebook. 
 4. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 
 5. Zabrania się umieszczania w odpowiedziach na pytanie konkursowe słów niecenzuralnych, wyzwisk oraz treści niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami społecznymi oraz prawem polskim. Treści godzących w dobre imię Organizatora oraz osób trzecich oraz treści, do których Uczestnik nie ma praw autorskich. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zadania konkursowego pod względem zgodności z Regulaminem i usunięcia zgłoszeń niezgodnych z jego postanowieniami. 
 7. Usunięcie odpowiedzi przez Organizatora może nastąpić na skutek otrzymania wiarygodnego powiadomienia o naruszeniu przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz polskiego prawa. 

Art. 4 

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw wieszaków w kolorze czarnym z nadrukiem imiennym w kolorze białym dla dwóch osób. W skład zestawu wchodzą: wieszak profilowany WPR 45PP 10 sztuk oraz WPR 42PP 10 sztuk. 
 2. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora wybierze najciekawsze, zdaniem Komisji, rozwiązanie, które otrzyma nagrodę. 
 3. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi 29.12.2018 r. na profilu Fabryki Wieszaków Polwo na portalu społecznościowym Facebook poprzez opublikowanie imion i nazwisk, ewentualnie nicków Facebookowych wraz z oznaczeniem zwycięskich kont. 
 4. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

Art. 5 

 1. Organizator zobowiązuje się do wysłania za pomocą firmy kurierskiej przesyłki zawierającej nagrodę w ciągu 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. 
 2. Warunkiem niezbędnym do odebrania nagrody jest przesłanie pełnych danych adresowych, niezbędnych do wysłania przesyłki oraz podpisanego oświadczenia o przekazaniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonej odpowiedzi. 
 3. Dane adresowe oraz oświadczenie Zwycięzca powinien przesłać na adres mailowy Organizatora biuro@polwo.com.pl
 4. Nie przesłanie danych adresowych i oświadczenia skutkuje utratą prawa do nagrody. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przesyłki z nagrodą przez Zwycięzcę, chodzi tu w szczególności o odmowę odbioru przesyłki oraz nieodebranie paczki z powodu nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem. 
 6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

Art. 6

 1. Zgłaszając swoją odpowiedź na zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że:
 • jest jej autorem i posiada pełnię praw autorskich, zaś jej publikacja jest wolna od roszczeń osób trzecich. 
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 • zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

Art. 7 

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz sposobu rozwiązania Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników na adres mailowy: biuro@polwo.com.pl 
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę konta na Facebooku, adres e-mail oraz powód i uzasadnienie zgłaszanej Reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty wpłynięcia na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa. 
 4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora, o której osoba wnosząca Reklamację zostanie powiadomiona poprzez wiadomość e-mail. 

Art. 8 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r. (dalej jako RODO) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 
 • administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawach
  związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem drogą
  elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@polwo.com.pl 
 • dane osobowe uczestników, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz nazwa profilu na Facebooku, będą przetwarzane wyłącznie do celów przeprowadzenia niniejszego Konkursu i dostarczenia nagrody dla Zwycięzcy Konkursu. 
 • dane Uczestników przetwarzane są na podstawie ich dobrowolnej zgody w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu. 
 • dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas Konkursu, a względem Zwycięzców do
  momentu wydania nagród oraz przez okres publikacji Zwycięzców na profilu Fabryki Wieszaków Polwo na portalu Facebook. 
 1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 2. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 3. Dane Uczestników nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 
 4. Organizator przechowuje dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym
  w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
  osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz ich
  zmianą lub utratą.

Art. 9

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora http://polwo.com.pl/pl/n/5
 2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały
  promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

Art. 10

Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl