Zarejestruj się

Założ konto

Otrzymasz liczne dodatkowe korzyści:

 • podgląd statusu realizacji zamówień
 • podgląd historii zakupów
 • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
 • możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

polwo.com.pl

 

Właścicielem sklepu internetowego www.polwo.com.pl jest Wiesław Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Wieszaków POLWO Kalinowski Wiesław w miejscowości Głuchowo, adres: Głuchowo 16A, 87-140 Chełmża, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 879-100-38-48 (dalej także jako "Sprzedawca"). 

Dane kontaktowe sklepu internetowego www.polwo.com.pl: 
telefon: 56 675 45 36, 
email: sklep@polwo.com.pl

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Głuchowo (adres: Głuchowo 16A, 87-140 Chełmża)

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

I DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie; 
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy produkcie prezentowanym w Sklepie oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego produktu albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany produkt oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.polwo.com.pl; 
 5. Sklep internetowy (Sklep/Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polwo.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 7. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wiesławem Kalinowskim prowadzącym działalność pod firmą Fabryka Wieszaków POLWO Kalinowski Wiesław (właścicielem Sklepu internetowego) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.polwo.com.pl;
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru; 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.polwo.com.pl. 
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.polwo.com.pl, prowadzony jest przez Wiesława Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Wieszaków POLWO Kalinowski Wiesław. 
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego);
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
  2. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki Regulamin umieszczonej na dole strony głównej serwisu www.polwo.com.pl lub sporządzić jego wydruk.
 8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie - Umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Towaru z systemu Fabryki Wieszaków POLWO, z uwzględnieniem przysługujących rabatów i promocji, jeżeli Klient jest w ich posiadaniu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV REJSTRACJA W SERWISIE

 1. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane przez użytkowników zarejestrowanych, po założeniu konta lub bez rejestracji.     
 2. Rejestracja użytkownika i założenie konta w Serwisie pozwala na zachowanie i dostęp do historii wszystkich dokonanych dotąd w Sklepie zakupów oraz na składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych użytkownika, a ponadto umożliwia podgląd statusu realizacji zamówień oraz daje możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych. Użytkownicy Serwisu są obsługiwani w taki sam sposób, bez względu na zarejestrowanie lub brak rejestracji.     
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej użytkownika lub poprzez pobranie tych danych za pośrednictwem Facebooka lub Google. Po wypełnieniu danych do rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą fakt rejestracji w Sklepie, kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Rejestracja dokonana jest z chwilą kliknięcia przez użytkownika w link przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej fakt rejestracji. 
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania danych osobowych obejmujących adres poczty elektronicznej (e-mail). W procesie rejestracji w Serwisie użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza hasło. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez użytkownika niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zamówienie składane      bez rejestracji wymaga każdorazowego wskazania danych osobowych, zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.   
 5. Rejestracja i utrzymanie konta, jak też jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.   
 6. Konto jest przypisane do użytkownika. Jeden użytkownik może posiadać większą liczbę kont, jednak do każdego konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej. 

V PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.polwo.com.pl, dokonać wyboru odpowiedniego Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty!” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy.
 5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”;
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia. 
 9. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zakup. 

VI DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do wartości Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie "Koszt dostawy". Dodatkowe koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szczegółowe terminy realizacji Zamówienia są podane przy każdym z Towarów oraz w podsumowaniu Zamówienia. 
 5. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

VII CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
 2. Ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia widnieją przy każdym z Towarów oferowanym przez Sklep internetowy.
 3. Do kwoty Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty Zamówienia (patrz "Koszty dostawy").
 4. Rabaty i promocje nie łączą się.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer rachunku bankowego: 43 1090 1506 0000 0000 5002 0849 (Santander Consumer Bank). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie PayU. Operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  3. gotówką (za pobraniem), czyli osobiście podczas dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia;
  4. gotówką, osobiście w siedzibie firmy podczas odbierania Zamówienia osobiście. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających Zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 7. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 8. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas Zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy. Faktura VAT zostanie dołączona do przesyłki. 
 9. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej. 
 10. W przypadku zwrotu Towaru do przesyłki zwrotnej prosimy włożyć oryginał paragonu lub kopię faktury oraz formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jest to niezbędne do dokonania zwrotu pieniędzy. 
 11. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura VAT może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

VIII UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki i wysłanie go na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru Klientowi. Aby odstąpić od Umowy sprzedaży należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Głuchowo 16A, 87-140 Chełmża. Wzór oświadczenia znajduje się w lewym górnym rogu na stronie internetowej www.polwo.com.pl w zakładce "Formularz odstąpienia od umowy".  
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  2. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  4. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: 

  FABRYKA WIESZAKÓW POLWO 
  GŁUCHOWO 16A 
  87-140 CHEŁMŻA

 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać dokładnie zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 8. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

IX KOMUNIKACJA W SERWISIE

 1.  Serwis umożliwia zadawanie pytań dotyczących poszczególnych Towarów. Klient zamieszcza pytanie w przeznaczonym do tego polu w Serwisie. Z chwilą zadania pytania Klient wyraża zgodę na jego opublikowanie oraz na opublikowanie odpowiedzi udzielonej przez pracowników Sprzedawcy na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do opublikowania pytania i odpowiedzi w całości, w wybranym przez siebie fragmencie lub powstrzymania się od publikacji.       
 2. Klienci Serwisu mają możliwość publikowania swoich opinii i komentarzy dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie. Z chwilą zapisania komentarza Klient wyraża zgodę na publikowanie komentarza na stronach Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca może odmówić publikacji komentarza lub          usunąć komentarz w całości lub w części jeżeli jego treść lub forma narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje.       
 3. Sprzedawca weryfikuje czy opinie konsumentów o produktach publikowane w Serwisie pochodzą od osób, które dokonały zakupu tego produktu. Jeżeli opinia pochodzi od Klienta posiadającego konto w Serwisie, który dokonał za pośrednictwem Sklepu zakupu opiniowanego produktu, Sprzedawca obok opinii zamieszcza informację „Opinia potwierdzona zakupem”. Opinie i komentarze opatrzone informacją „Opinia niepotwierdzona zakupem”  pochodzą od osób, co do których Sprzedawca nie ma możliwości zweryfikowania czy nabyli lub używali opiniowany produkt.         
 4. Przed każdorazową publikacją komentarza lub pytania Klient nie posługujący się kontem w Sklepie otrzyma na swój adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie zadanego pytania lub zgłoszonego komentarza poprzez kliknięcie linku znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail.         
 5. W ramach Serwisu Sprzedawca udostępnia usługę dodatkową w postaci newslettera. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania konta w Serwisie lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newslettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

X REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. W razie braku zgodności Towaru z Umową Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli brak ten ujawni się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.   
 2. W razie ujawnienia braku zgodności Towaru z Umową  w powyższym terminie, Klient może złożyć reklamację. Reklamacje można składać w wybrany sposób:   1) pisemnie na adres: FABRYKA WIESZAKÓW POLWO  GŁUCHOWO 16A  87-140 CHEŁMŻA z dopiskiem: Reklamacja 2) mailowo na adres: sklep@polwo.com.pl;    3) telefonicznie pod numerem telefonu: 56 675 45 36.     
 3. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (opis braku zgodności Towaru z Umową) oraz żądanie Klienta (naprawa, wymiana Towaru na nowy, obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od Umowy o ile brak zgodności Towaru z Umową jest istotny).   
 4. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w tym terminie Klient nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, oznacza to, że reklamacja została w pełni uznana za zasadną, a Sprzedawca przystąpił do spełnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta.   
 5. Reklamowany Towar z numerem konta bankowego, na który zostaną zwrócone koszty odesłania reklamowanego Towaru oraz cena Towaru w przypadku uwzględnionego żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, prosimy odesłać na adres: FABRYKA WIESZAKÓW POLWO  GŁUCHOWO 16A  87-140 CHEŁMŻA z dopiskiem: Reklamacja

XI ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Sprzedawcxa informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 4. Sprzedawca informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta. 
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

XII REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fabryka Wieszaków POLWO Głuchowo 16A, 87-140 Chełmża, elektronicznej na adres sklep@polwo.com.pl oraz telefonicznie pod numerem: 607-944-584.
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

XIV PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego www.polwo.com.pl, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedawcy tj. Wiesławowi Kalinowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Wieszaków POLWO Kalinowski Wiesław. 
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu, jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sprzedawca tj. Wiesław Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Wieszaków POLWO Kalinowski Wiesław (dalej "Administrator"). 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celu realizacji Zamówienia i udostępnia je jedynie firmie przewozowej wskazanej przez Klienta podczas składania Zamówienia w celu dostarczenia przesyłki. 
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane podmiotom trzecim. 
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Sprzedawcę.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

XVI POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca szanuje prywatność Klientów i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, niezwiązanym z realizacją Zamówienia. 
 2. Aby kupić Towar oferowany przez Sklep internetowy należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Sprzedawca deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celu wskazanym w pkt. XII ust. 5. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać ani przekazywać podmiotom trzecim. 
 3. Do prawidłowego funkcjonowania Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Klienta). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Klienta przez system elektroniczny. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty Sprzedawcy do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. W niektórych przypadkach odłączenie tych plików może utrudniać korzystanie z oferty Sklepu. 

XVII ZMIANY REGULAMINU

 1.  Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z użytkownikiem serwisu www.polwo.com.pl na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:     a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;     b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Sprzedawcę obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;     c) wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych funkcjonalności serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;     d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego użytkownika;     e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla użytkowników - zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;     f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną serwisu, usług elektronicznych oraz użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa;   
 2. Sprzedawca informuje użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej www.polwo.com.pl oraz przez wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych użytkowników o:     a) treści planowanej zmiany Regulaminu,      b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,     c) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.   
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Klienta na zawarcie Umowy.    
 4. Klienci posiadający zarejestrowane konta w Sklepie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Konta użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.     
 5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.

XVIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail, przerzucanie wiadomości do folderu spam przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sprzedawca  w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Na podstawie art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.
 5. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2023 r. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl